IE-woordenboek

Op IE-woordenboek helpen wij je om bepaalde woorden en afkortingen uit het vakgebied van het intellectueel eigendomsrecht & reclamerecht te duiden.

Wij werken aan een betere zoekfunctie. Ondertussen kun je met de combinatietoets CTRL F (cmd F op de Mac) alle woorden vinden.

ACM

ACM is een afkorting van de Autoriteit Consument & Markt. De ACM is een onafhankelijke toezichthouder. De Consumentenautoriteit, Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en de Onafhankelijke... lees verder

Afgeleid werk

Een afgeleid werk is een begrip uit het auteursrecht en betreft een werk dat is gebaseerd op een ander werk. Bijvoorbeeld een vertaling, verfilming, samenvatting of enig andere bewerking van een... lees verder

Angorakat

Een angorakat is een kattensoort. In relatie tot het intellectueel eigendomsrecht duidt de beeldspraak van de angorakat, op het verschijnsel dat de octrooiaanvrager zich tijdens de... lees verder

Apparaatgerichte leer

Om in de verschillende soorten IE-rechten, zoals het auteursrecht, merkenrecht of modellenrecht, vast te kunnen stellen of er sprake is van een technische functie zijn er twee leren ontwikkeld,... lees verder

Assimilatiebeginsel

Het assimilatiebeginsel houdt in dat aan onderdanen uit een ander (verdrags)land dezelfde bescherming toekomt als aan eigen onderdanen van dat land. Hiertegenover staat het zogenaamde... lees verder

Associatiecriterium

Het BenGH heeft in het Union-arrest (20 mei 1983, NJ 1984, 72 m.nt. LWH) beslist dat het woord overeenstemmend in de artikelen 3, 13 A en 14 B BMW betekent dat van overeenstemming tussen een... lees verder

Associatiegevaar

Het associatiegevaar of het gevaar van associatie is een begrip uit het merkenrecht en heeft betrekking op beoordeling van de rechter (in abstracto) of een teken te dicht bij de onderscheidende... lees verder

Attributief stelsel

In een attributief stelsel wordt het recht slechts verleend als gebleken is dat de aanvrage ook aan de gestelde (materiële) eisen voldoet. Met een attributief stelsel wordt in het octrooirecht... lees verder

Auteursrecht

In het dagelijks taalgebruik wordt met het auteursrecht, het exclusieve recht op openbaar maken en verveelvoudigen bedoeld. Het auteursrecht bestaat uit het geheel van regels die zijn neergelegd... lees verder

Auteursrechthebbende

De auteursrechthebbende is degene die volgens de auteurswet rechthebbende is op het werk. Dat kan de maker van een werk zijn, maar ook degene die het auteursrecht heeft verkregen door... lees verder

Auteursrechtrichtlijn

De term auteursrechtrichtlijn verwijst naar Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en... lees verder

Auteurswet

De auteurswet bevat nagenoeg alles regels met betrekking tot het auteursrecht in Nederland. De huidige auteurswet trad voor het eerst in werking op 1 november 1912 en heeft in de loop der tijd... lees verder

Bedrijfsgeheimen

Bij bedrijfsgeheimen gaat om kennis die zich voor enige vorm van praktische toepassing leent, en waarover derden (d.w.z. anderen dan degene die de kennis bezit) niet onbeperkt en ongehinderd... lees verder

Beeldmerk

Een beeldmerk verwijst naar de toestand waarbij een afbeelding (bv. een logo) als merk staat geregistreerd. Een beeldmerk vormt daarmee één van de soorten merken die geregistreerd kunnen... lees verder

Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom

Het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) is de officiële instantie in de Benelux voor de registratie van merken en modellen. Dit bureau is dus geen commercieel merkenbureau dat... lees verder

Benelux Gerechtshof

Het Benelux-Gerechtshof (afgekort: BenGH) is een internationaal rechtscollege voor de drie Beneluxlanden op uiteenlopende terreinen, zoals de intellectuele eigendom (merken en modellenrecht).

Benelux Merkenbureau

Met de term Benelux Merkenbureau wordt in de literatuur vaak het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) bedoeld.

Benelux merkenrecht

Met de term ‘Benelux merkenrecht’ wordt het merkenrecht bedoeld zoals dat geregeld is voor het hele Benelux gebied, en dat geregeld is in het BVIE. Naast het Benelux merkenrecht is er... lees verder

Benelux Merkenwet

De Benelux Merkenwet (BMW) is de voorganger van het huidige BVIE dat het Benelux merken- en modellenrecht regelt. De Benelux Merkenwet is in 1971 in werking getreden en was van kracht tot 1... lees verder

Benelux tekeningen- of modellenrecht

Met de term ‘Benelux tekeningen- of modellenrecht’ wordt het tekeningen- of modellenrecht bedoeld zoals dat geregeld is in de Benelux, tegenwoordig in het BVIE. Naast het Benelux tekeningen-... lees verder

Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom

Het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) is een verdrag tussen Nederland, België en Luxemburg en vormt de basis voor het Benelux merkenrecht en het Benelux tekeningen- en... lees verder

Beperkingen van IE-rechten

Er bestaan verschillende soorten beperkingen op IE-rechten. Die beperkingen begrenzen wat een rechthebbende met zijn IE-recht kan doen.

  1. Er zijn algemene beperkingen, die de IE-rechten... lees verder

Beperkingen op het auteursrecht

De specifieke wettelijke beperkingen op het auteursrecht zijn te vinden in de artikelen 15-25a Aw. Zij staan de gebruikers van het desbetreffende recht toe bepaalde handelingen te verrichten,... lees verder

Beperkingen op het merkenrecht

Artikel 2.23 BVIE geeft enkele specifieke wettelijke beperkingen op het merkrecht. Zij staan de gebruikers van merken toe bepaalde handelingen te verrichten, vaak in het kader van het algemeen... lees verder

Beperkingen op het octrooirecht

Specifieke wettelijke beperkingen staan gebruikers van uitvindingen toe bepaalde handelingen te verrichten, vaak in het kader van het algemeen belang. Gebruik in de privé-sfeer of voor... lees verder

Berner Conventie

De Berner Conventie voor de bescherming van werken van letterkunde, wetenschap en kunst is in 1886 tot stand gekomen. Het verdrag is wat betreft belang en opzet vergelijkbaar met het Unieverdrag... lees verder

Beschermde Geografische Aanduidingen

De Beschermde Geografische Aanduidingen is één van de beschermingscategorieën voor streekproducten. Artikel 2, lid 1 onder b van de Verordening inzake Geografische aanduiding en... lees verder

Beschermde Oorsprongsbenaming

De beschermde oorsprongsbenaming is één van de beschermingscategorieën voor streekproducten. Artikel 2, lid 1 onder a van de Verordening inzake Geografische aanduiding en Oorsprongsbenamingen... lees verder

Beschermingsduur

De duur van de bescherming verschilt per IE-recht, maar is bij alle rechten op enigerlei wijze beperkt in duur.

  • Auteursrecht - 70 jaar na de dood van de maker (art. 37 Aw)
  • ... lees verder

Beschermingsomvang

De vraag hoe ver de bescherming van een IE-recht reikt wordt bepaald door de beschermingsomvang. Iemand die binnen de beschermingsomvang van het recht van een ander komt, maakt daarmee inbreuk.... lees verder

Beschermingsomvang van het auteursrecht

De beschermingsomvang bepaalt in hoeverre een auteursrechthebbende kan optreden tegen gebruik van zijn werk door een ander, en wanneer er dus sprake is van inbreuk op zijn auteursrecht. In... lees verder

Beschermingsomvang van het merkenrecht

Het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom kent in artikel 2.20, eerste lid, sub a t/m d vier inbreukcriteria op grond waarvan de merkhouder tegen inbreuk kan opkomen:

A - Eerste... lees verder

Beschermingsomvang van het octrooirecht

De technische omvang en daarmee de bescherming van een octrooi is geregeld in artikel 53, lid 2 ROW 1995 en wordt vastgesteld op basis van de conclusies in een octrooischrift, waarbij de... lees verder

Besloten kring

Het begrip besloten kring maakt onderdeel uit van het auteursrecht. Artikel 12, lid 4 Aw is een van de beperkingen op het absolute verbod van de auteursrechthebbende om het openbaar maken van... lees verder

Boek 9 BW

In het Nieuw Burgerlijk Wetboek is Boek 9 gereserveerd voor ‘de rechten op voortbrengselen van de geest’. Lange tijd bestond het voornemen om in Boek 9 BW te komen tot een partiële... lees verder

Bureau

Het Bureau is een wettelijke term voor een instantie waar een IE-recht kan worden aangevraagd/gedeponeerd. Het Bureau kan uiteenlopende taken hebben bij de inschrijving na een depot/aanvrage.... lees verder

Central Attack

Central attack duidt op de situatie dat doorhaling of nietigverklaring (basisregistratie in voornamelijk het merkenrecht gedurende een bepaalde periode het einde betekende van de bescherming in... lees verder

Chilling effect

Met de term chilling effect wordt (vaak) bedoeld dat een partij (vaak een ISP) snel bereid is om aan een klacht van een rechthebbende gehoor te geven om aansprakelijkheid te voorkomen.

Chipsrecht

Het chipsrecht bestaat uit het geheel van regels die zijn neergelegd in de Wet bescherming oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten. Het recht is een uitsluitend recht op een... lees verder

Chipswet

De Wet bescherming oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten bevat nagenoeg alles regels met betrekking tot het chipsrecht in Nederland. Deze trad voor het eerst in werking op 7... lees verder

Citaatrecht

Het citaatrecht betreft het recht te mogen citeren zonder inbreuk te maken op het auteursrecht van een ander. Het citaatrecht is een van de grondwettelijk geïnspireerde beperkingen ter zake van... lees verder

Class heading covers all - principe

Bij het aanvragen van een merk moet je aangeven in welke klasse of klassen je jouw merkrecht wilt krijgen. Je betaalt overigens per (extra) klasse.

Tot het IP Translator-arrest uit 2012 gold... lees verder

Classificatie

Voor IE-rechten die moeten worden aangevraagd en die worden geregistreerd dan wel verleend bestaan internationale classificatie-systemen. Die helpen bij de registratie, vooral om in kaart te... lees verder

Collectief merk

Het Benelux merkenrecht maakt onderscheid tussen een collectief merk individueel merk en een collectief merk. In art. 2.34 BVIE is bepaalt dat als collectieve merken worden beschouwd alle tekens... lees verder

Collectieve beheersorganisatie

Een collectieve beheersorganisatie is een organisatie die collectief, vergoedingingen int. Vaak zijn deze organisaties bij wet ingesteld. Een bij wet ingestelde collectieve beheersorganisatie is... lees verder

Commissie Auteursrecht

De Commissie Auteursrecht is een adviescollege van het Ministerie van Justitie ter advisering over het auteursrecht en naburige rechten en wordt ingesteld middels een besluit. De Commissie heeft... lees verder

Communautair Bureau voor Plantenrassen

Communautair Bureau voor plantenrassen (afgekort CVPO) is een agentschap van de Europese Unie dat Communautaire kwekersrechten verleent voor de 28 lidstaten van de Europese Unie.

Met de... lees verder

Communautaire uitputting

Van communautaire uitputting is sprake wanneer een rechthebbende een product onder zijn IE-recht in één lidstaat van de EU als eerste op de markt heeft gebracht (of doen brengen, bijvoorbeeld... lees verder

Conventie van Rome

Conventie van Rome betreffende de bescherming van uitvoerende kunstenaars, fonogrammenproducenten en omroeporganisaties (1961).

Copyleft

Engelse uitdrukking: geen auteursrechten laten gelden. Dit begrip ziet men geregeld in het domein van open source en wordt ook wel gezien als een parodie op copyright, waarbij men een bepaalde... lees verder

Copyright

Engelse uitdrukking waarmee verwezen wordt naar het auteursrecht.

Copyrightnotice

Copyrightnotice is een term die verbonden is met het auteursrecht en duidt op een vermelding dat op een werk auteursrecht rust. Vaak gebruikt men daarvoor de C in een cirkel, gevolgd door de... lees verder

Creative Commons

Creative Commons biedt iedereen de vrijheid om op een flexibele manier met hun auteursrechten om te gaan. Met een Creative Commons licentie behoud je al je rechten, maar geef je aan anderen... lees verder

Databank

Een databank is het object dat beschermd door het databankenrecht in de databankenwet.

Databankenrecht

Het databankenrecht bestaat uit het geheel van regels die zijn neergelegd in de auteurswet en de databankenwet. Het databankrecht betreft het auteursrecht van de maker van een databank en het... lees verder

Databankenrichtlijn

Richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

Databankenwet

De databankenwet en de auteurswet bevatten nagenoeg alles regels met betrekking tot het databankenrecht in Nederland. In de MvT heeft de wetgever hier een toelichting op gegeven. De... lees verder

Declaratoir stelsel

Met declaratoir stelsel wordt in het octrooirecht het stelsel zonder technisch (voor)onderzoek bedoeld, het zogenaamde registratiesysteem. Wanneer een octrooiaanvrage aan de formele eisen... lees verder

Depot

Met de term “depot” wordt de eerste stap bedoeld die de aanvrager van een IE-recht moet zetten, wanneer er voor de IE-rechtsverkrijging uiteindelijk een inschrijving vereist is. Je begint... lees verder

Diensten

Het (Benelux) merkenrecht heeft sinds 1 januari 1987 ook betrekking op zogenoemde diensten(merken), dat wil zeggen op onderscheidingstekens van dienstverlenende bedrijven. Voor die tijd... lees verder

Dienstmerk

Het (Benelux) merkenrecht heeft sinds 1 januari 1987 ook betrekking op zogenoemde diensten(merken), dat wil zeggen op onderscheidingstekens van dienstverlenende bedrijven. Voor die tijd... lees verder

Digital Rights Management

Digital Rights Management (DRM) is een algemeen begrip waarmee vaak technieken worden bedoeld om rechten van rechthebbenden die digitaal ter beschikking kunnen worden gesteld te beheren. Eén... lees verder

Direct verwarringsgevaar

Direct verwarringsgevaar is een begrip uit het merkenrecht. In het merkenrecht is sprake van direct verwarringsgevaar wanneer het publiek het teken en het merk met elkaar verwart. Hier staat het... lees verder

Directe inbreuk

Zie Inbreuk.

Domeinnamenrecht

Domeinnamenrecht geeft antwoord op de vraag wie recht heeft op een bepaalde domeinnaam. Domeinnamenrecht is strikt genomen geen intellectueel eigendomsrecht. Er bestaat geen aparte wettelijke... lees verder

Driestappentoets

De specifieke wettelijke beperkingen in de auteurswet zijn onderworpen aan de driestappentoets, die zijn oorsprong vindt in art. 9, lid 2 BC. De drie-stappentoets bepaalt dat beperkingen op het... lees verder

Droit au respect

Het zogenaamde droit au respect is term die verbonden is met het auteursrecht. Het betreft een verzetsrecht dat de maker van een werk kan inroepen tegen wijziging, verminking of op een andere... lees verder

Droit de suite

Met “droit de suite” wordt het volgrecht bedoeld.

Droit moral

Droit moral verwijst de morele rechten van de [maker] en daarmee naar de persoonlijkheidsrechten uit het auteursrecht. De begrippen zijn synoniemen.

Dwanglicentie

Dwanglicentie is typisch een begrip uit het octrooirecht. Om te voorkomen dat een rechthebbende zijn octrooirecht altijd en tegen iedereen zou kunnen handhaven, ook in gevallen waarin dit... lees verder

Eénlijnsprestatie

De éénlijnsprestatie is een term die verbonden is met het onrechtmatige daadsrecht en in het bijzonder met betrekking tot het profiteren van (immateriële) prestaties.

Het gaat daarbij om... lees verder

Efemere kopie

Tijdelijke reproductie of tijdelijke kopie is een begrip uit het auteursrecht dat verbonden is met het begrip verveelvoudigen. Onder de verveelvoudiging van een werk wordt namelijk niet verstaan... lees verder

Eigen karakter

Eigen karakter in het auteursrecht
De Hoge Raad lijkt in het HR 30 mei 2008 (Endstra-tapes) een duidelijke scheiding aangebracht te hebben tussen het vereiste van ‘eigen, oorspronkelijk... lees verder

Equivalentieleer

Equivalentie is een begrip uit het octrooirecht. Hiermee worden maatregelen bedoeld waarmee dezelfde functie op dezelfde wijze wordt vervuld en daarmee hetzelfde resultaat worden bereikt. In de... lees verder

EU merkbescherming

Een EU merkrecht is een merkrecht dat geldig is voor de gehele EU. De grondslag van de EU-brede bescherming is de EU merkenverordening. Op 23 maart 2016 is de nieuwe Uniemerkverordening in... lees verder

EU modelbescherming

Een EU modelrecht (voor een tekening of een model) is een modelrecht dat geldig is voor de gehele EU. De grondslag van de EU-brede bescherming is de EU modellenverordening.

Voorheen spraken we... lees verder

EU octrooibescherming

Een EU octrooirecht is een octrooirecht dat geldig is voor de gehele EU. Vanaf 2017 kunnen uitvindingen met één octrooi gelijkelijk beschermd worden in de hele Europese Unie, behalve Spanje en... lees verder

EU rasbescherming

Een EU kwekersrecht is een kwekersrecht dat geldig is voor de gehele EU. De grondslag van de EU-brede bescherming is de Gemeenschapskwekersrechtverordening.

Een EU kwekersrecht wordt... lees verder

Europees kwekersrecht

Met de term ‘Europees kwekersrecht’ wordt in het EU kwekersrecht bedoeld.

Europees kwekersrechtbureau

Het Communautair Bureau voor Plantenrassen (CBP; in het Engels CVPO - Community Plant Variety Office) zorgt voor de uitvoering van de Gemeenschapskwekersrechtverordening. Het is de verlenende... lees verder

Europees merkenbureau

Het Europees Merkenbureau (OHIM; Nederlandse afkorting BHIM) is gevestigd in Alicante (Spanje). Het is de officiële instantie in de EU voor de registratie van merken en modellen. Het Bureau... lees verder

Europees merkenrecht

Met de term ‘Europees merkenrecht’ wordt in het algemeen het EU merkenrecht bedoeld.

Europees modellenrecht

Met de term ‘Europees modellenrecht’ wordt in het algemeen het EU modellenrecht bedoeld.

Europees octrooirecht

Een Europees octrooirecht is een krachtens het Europees Octrooiverdrag verleend octrooirecht. In de Rijksoctrooiwet 1995 is daar in artikel 1 aan toegevoegd; voor zover dat voor het Koninkrijk... lees verder

Europees Octrooibureau

Het Europees Octrooibureau (EOB) is de Nederlandse naam van de European Patent Office (EPO). Het Europees Octrooibureau is voor Europese als voor EU octrooien de octrooiverlenende instantie.

... lees verder

Europees Octrooiverdrag

Het Europees Octrooiverdrag is op 5 oktober 1973 in München tot stand gekomen. Het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien of kortweg het Europees Octrooiverdrag, Trb. 1975, 108 en... lees verder

Europees tekeningenrecht

Met de term ‘Europees tekeningenrecht’ wordt in het algemeen het EU-tekeningen- en modellenrecht bedoeld, zoals is neergelegd in EU Modellenverordening.

Ex parte verbod

In spoedeisende zaken kan de rechthebbende, zoals neergelegd in artikel 1019e Rv, de rechter verzoeken om tegen de vermeende inbreukmaker een bevel uit te vaardigen teneinde een dreigende... lees verder

Examinatiestelsel (attributief systeem)

In een examinatiestelsel ofwel attributief systeem wordt het recht slechts verleend als gebleken is dat de aanvrage ook aan de gestelde (materiële) eisen voldoet. Met een attributief stelsel... lees verder

Fair Use

Fair use is een begrip uit het auteursrecht van de Verenigde Staten. Fair use is een beperking op de exclusieve rechten die het auteursrecht aan de maker geeft, zoals naar Nederlands recht... lees verder

Fictieve maker

De fictieve maker is een term die verbonden is met het auteursrecht. De auteurswet kent een tweetal ficties van makerschap, waarbij niet degene die schept maar een fictieve of wettelijke maker... lees verder

Fonogram

Een fonogram is een begrip dat verbonden is met naburige rechten. In Wet op de naburige rechten wordt in artikel 1, lid 1 onder c onder een fonogram verstaan: iedere opname van uitsluitend... lees verder

Fonogrammenproducent

Een fonogrammenproducent is een begrip dat verbonden is met naburige rechten. In Wet op de naburige rechten wordt in artikel 1, lid 1 onder d onder een fonogrammenproducent verstaan: de... lees verder

Freihaltebedürfnis

Freihaltebedürfnis is Duitse een term, die in het merkenrecht wordt gebruikt vanwege de vraag of er rekening gehouden dienen met het algemene belang dat de beschikbaarheid van bepaalde tekens... lees verder

Gebruiksmodel

In Nederland bestaat er geen zogenaamd gebruiksmodellenrecht. Een afzonderlijke bescherming voor een gebruiksmodel kan men overigens wel terugvinden in enkele andere Europese landen, en dan... lees verder

Geldige reden

In het merkenrecht kan een goede reden bestaan voor het gebruik van een merk van een ander. Deze geldige reden voor gebruik geldt niet in alle gevallen. Een geldige reden levert in de Benelux... lees verder

Gemeenschappelijk auteursrecht

Gemeenschappelijk auteursrecht is een begrip uit het auteursrecht. Wanneer twee of meer personen samen één werk tot uiting hebben gebracht en hun inbreng is niet te scheiden dan is er sprake... lees verder

Gemeenschapsrechten

Met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon op 1 december 2009 is de Europese Gemeenschap opgegaan in de Europese Unie en is ook de terminologie in het IE recht veranderd. We spreken... lees verder

Gemiddelde consument

Het Hof van Justitie EU heeft een fictieve consument gecreëerd voor de beoordeling van misleiding, het beschrijvend karakter van een merk en verwarring tussen merken: ‘de gemiddelde, normaal... lees verder

Gemiddelde vakman

De gemiddelde vakman is een juridisch begrip uit het octrooirecht om de zogenaamde uitvinderswerkzaamheid of uitvindingshoogte te bepalen. De vinding moet voor een gemiddelde vakman niet voor de... lees verder

Geneesmiddelenwet

De geneesmiddelenwet is van belang voor het reclamerecht door reclameparagraaf (art. 82 t/m 96 GenW). De GenW is opvolger van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening (WOG uit 1963).

Geografische aanduidingen

Geografische aanduidingen kunnen beschermd zijn. Enerzijds onder het merkenrecht en anderszijds onder Verordening inzake Geografische aanduiding en Oorsprongsbenamingen. Op grond van deze... lees verder

Geschriftenbescherming

Geschriftenbescherming is een term uit het auteursrecht. Geschriften zoals een spoorboekje of een telefoongids geven feiten weer en voldoen daarmee niet aan eisen die gesteld worden aan een werk... lees verder

Geurmerk

Merken moeten onderscheidend vermogen bezitten en geuren kunnen waren of diensten van een onderneming onderscheiden. Zowel het Benelux merkenbureau als het Europees merkenbureau hebben in het... lees verder

Gezondheidsclaim

Een voedingsclaim is een bewering of claim over voeding die een producent op de verpakking vermeldt. De Warenwet geeft in de artikelen 19 en 20 regels voor aanduidingen en aanprijzingen op en... lees verder

Goodwill

Goodwill is een term die mede in het merkenrecht wordt gebruikt. Goodwill is economisch gezien de meerwaarde van een onderneming bovenop de waarde van de activa en passiva. Goodwill maakt een... lees verder

Halfgeleiderproduct

Het halfgeleiderprodukt is het object dat beschermd wordt door het chipsrecht. Artikel 1, onder a TVHW geeft een beschrijving van een halfgeleiderprodukt.

Handelsnaam

De handelsnaam is het object dat beschermd wordt door het handelsnaamrecht.

Handelsnaamrecht

Het handelsnaamrecht bestaat uit het geheel van regels dat is neergelegd in de handelsnaamwet en betreft het recht op de naam waaronder een onderneming wordt gedreven.

Handelsnaamwet

De handelsnaamwet bevat nagenoeg alle regels met betrekking tot het handelsnaamrecht in Nederland. De handelsnaamwet trad voor het eerst in werking op 15 oktober 1922 en heeft in de loop der... lees verder

Handhavingsrichtlijn

De Handhavingsrichtlijn is bedoeld om de handhaving van (alle) intellectuele eigendomsrechten in Europa te harmoniseren en te versterken. In Nederland is de richtlijn geïmplementeerd in een... lees verder

Harmonisatierichtlijn

Met de harmonisatierichtlijn wordt in het auteursrecht vaak de Auteursrechtrichtlijn (20010/29/EG) bedoeld.

Hof van Justitie

Het Hof van Justitie (afgekort HvJ) is een internationaal rechtscollege dat erop toe ziet dat EU-verordeningen en richtlijnen in alle EU-landen op dezelfde wijze wordt geïnterpreteerd en... lees verder

Huisrecht

In het arrest Holland Nautic/Decca wees de Hoge Raad de zogenaamde éénlijnsprestatie als grondslag voor de bescherming uitdrukkelijk af. Hij kwam vervolgens in NOS/KNVB tot de constructie die... lees verder

i-Depot

Een i-DEPOT is een registratie(mogelijkheid) bij het BBIE, waarbij de deposant bij een conflict een betrouwbaar(der) hulpmiddel in handen heeft dan wanneer hij helemaal niets zou hebben. In het... lees verder

IE-management

Onder IE-management wordt het managen van intellectuele eigendomsrecht verstaan. IE-management maakt deel uit van businessstrategies en in het bijzonder van de IE-strategie. Het gaat daarbij om... lees verder

IE-procesrecht

Vanzelfsprekend is op het IE-recht ook het gewone Nederlandse procesrecht van toepassing, zoals geregeld in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Titel15 is speciaal ingericht voor de... lees verder

IE-strategie

IE-strategie verwijst naar de expliciete strategie rondom IE-rechten. Grote ondernemingen hebben een expliciete strategie op het punt van omgaan met intellectuele eigendom binnen de onderneming.... lees verder

IE-waardering

De waardering van IE-rechten is vaak lastig en werk voor gespecialiseerde accountants, fiscalisten en bedrijfskundigen. De juristen sluiten vaak op het einde pas weer aan.

Het proces van... lees verder

Inbreuk

Juridisch spreekt men van inbreuk wanneer iemand (meestal een concurrent) ten onrechte gebruik maakt van datgene wat onder een IE-recht beschermd is. Dat heet ook wel de beschermingsomvang van... lees verder

Inbreukcriteria

Alle IE-rechten kennen criteria om in een concreet geval vast te stellen of er sprake is van inbreuk of niet. Die inbreukcriteria bepalen de beschermingsomvang van het betreffende IE-recht. De... lees verder

Inburgering

Met de term inburgering wordt vaak bedoeld dat het publiek een teken als een merk is gaan zien. Het onderscheidend vermogen van een merk is geen constante grootheid. Een teken dat ten tijde van... lees verder

Incidentele verwerking

Incidentele verwerking is een term die verbonden is met het auteursrecht. Het maakt verwerking van een werk als onderdeel van ondergeschikte betekenis in een ander werk mogelijk. Zoals een... lees verder

Indirect verwarringsgevaar

Indirect verwarringsgevaar is een term uit het merkenrecht. In het merkenrecht is sprake van indirect verwarringsgevaar wanneer het publiek een verband legt tussen de gerechtigde op een teken en... lees verder

Indirecte inbreuk

Van indirecte inbreuk op een IE-recht spreken we wanneer iemand middelen of anderszins gelegenheid (aan)biedt voor een ander om inbreuk op een IE-recht te maken. Zo zou je kunnen vinden dat een... lees verder

Individueel merk

Het Benelux merkenrecht maakt onderscheid tussen een individueel merk en een collectief merk. Het BVIE omschrijft in art. 2.1, lid 1 wat een individueel merk is: Als individuele merken worden... lees verder

Industriële eigendomsrechten

De term ‘industriële eigendomsrechten’ wordt vaak gebruikt voor het gehele rechtsgebied van de intellectuele eigendom met uitzondering van het auteursrecht en aanverwante rechten. De... lees verder

Inhoud / Vorm

Vorm/inhoud is een term die verbonden is met het auteursrecht. Het verschil tussen wat wel en niet beschermd is wordt wel aangeduid door een onderscheid te maken tussen vorm en idee, tussen vorm... lees verder

Intellectuele eigendomsrechten

De term ‘intellectuele eigendomsrechten’ wordt gebruikt voor het gehele rechtsgebied van de intellectuele eigendom, waaronder het auteursrecht, chipsrecht, databankenrechten, naburige... lees verder

Intellectuele rechten

Een belangrijke terminologische consequentie van de invoering van het Burgerlijk Wetboek op 1 januari 1992 is dat de begrippen ‘intellectuele’ respectievelijk ‘industriële eigendom’... lees verder

Internationaal merkenrecht

Met de term ‘internationaal merkenrecht’ wordt vaak een bundel nationale of regionale (zoals een Benelux of Europa) rechten bedoeld. Door middel van één aanvraag is het op basis de... lees verder

Internationaal modellenrecht

Met de term ‘internationaal modellenrecht’ wordt vaak een bundel nationale of regionale (zoals een Benelux of Europa rechten bedoeld. Door middel van één aanvraag is het op basis de... lees verder

Internationaal tekeningenrecht

Met de term ‘internationaal tekeningenmodellenrecht’ wordt vaak een bundel nationale of regionale (zoals een Benelux of Europa rechten bedoeld. Door middel van één aanvraag is het op basis de... lees verder

Inventive step

De inventive step is een criterium dat wordt gebruikt door het Europees Octrooibureau om de uitvinderswerkzaamheid of uitvindershoogte vast te stellen. Volgens het EOB is een uitvinding... lees verder

It means what it says - principe

Bij het aanvragen van een merk moet je aangeven in welke klasse of klassen je jouw merkrecht wilt krijgen. Je betaalt overigens per (extra) klasse.

Tot het IP Translator-arrest uit 2012 gold... lees verder

Kabel-arresten

Met een verwijzing naar de kabel-arresten worden vaak de volgende arresten bedoeld:

  • HR 30 oktober 1981, NJ 1982, 435 m.nt. vNH; AA 1982, p. 79 m.nt. HCJ (CAI Amstelveen I) of (Kabel I)
  • ... lees verder

Klankmerk

Merken moeten onderscheidend vermogen bezitten. Klanken kunnen in beginsel onderscheidend vermogen bezitten. Bij klankmerken speelt voornamelijk de vraag naar de eenduidigheid (grafische... lees verder

Klasse

Een klasse is een onderverdeling in groepen. In zowel het merkenrecht als het modellenrecht dient de deposant een klasse aan te geven waarvoor het bescherming wenst. Deze indeling is gebaseerd... lees verder

Klein octrooi

Met een ‘klein octrooi(recht)’ wordt ook wel het gebruiksmodellenrecht bedoeld.

Kleurmerk

Merken moeten onderscheidend vermogen bezitten. Kleuren kunnen in beginsel onderscheidend vermogen bezitten. Bij kleurmerken speelt voornamelijk de vraag naar de eenduidigheid (grafische... lees verder

Knowhow

Knowhow is een component in de overgang van technologie. Naast bijvoorbeeld octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten kan ook kennis worden overgedragen, zogenaamde knowhow (soms ook... lees verder

Kwekersrecht

Het kwekersrecht bestaat uit het geheel van regels die zijn neergelegd in het Zaaizaad- en plantgoedwet 2005 en betreft het uitsluitend recht ten aanzien van een nieuw kweekproduct (nieuw ras).... lees verder

Leenrecht

Het leenrecht is een auteursrechtelijke beperking en in tegenstelling tot het verhuurrecht geen verbodsrecht, maar een vergoedingsrecht. Dit vergoedingsrecht is geregeld in de artikelen 15c-15g... lees verder

Leer van het wezen

De Rijksoctrooiwet stelt (in 53, lid 2) dat het octrooirecht wordt bepaald door de inhoud van de conclusies van het octrooischrift, waarbij de beschrijvingen en de tekeningen dienen tot uitleg... lees verder

Licentieovereenkomst

Een licentieovereenkomst is een overeenkomst waarbij een rechthebbende toestemming geeft (een deel van zijn) zijn IE-recht te gebruiken, vaak in ruil voor een vergoeding. In de overeenkomst zijn... lees verder

Maker

De maker is begrip uit het auteursrecht. Uitgangspunt is dat de maker het auteursrecht houdt op het werk. Behoudens bewijs van het tegendeel wordt voor den maker gehouden hij die op of in het... lees verder

Mededingingsrecht

Intellectuele eigendomsrechten geven de verkrijger ervan een meer of minder verstrekkend gebruiksmonopolie. Het mededingingsrecht stelt in het algemeen grenzen aan de wijze waarop mag... lees verder

Mededingingswet

De mededinginsgwet (Mw) bevat nagenoeg alles regels met betrekking tot het mededingingsrecht in Nederland. Inhoudelijk volgt de mededingingswet overwegend de regeling in het EU-verdrag... lees verder

Merk

Een merk is een teken, dat dient om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden.

Het Benelux merkenrecht maakt onderscheid tussen een individueel merk en een collectief merk. In... lees verder

Merkengemachtigde

Een merkengemachtigde is een onafhankelijk specialist voor het deponeren van merken. Hij combineert zijn marktkennis met alle juridische aspecten om tekens te beschermen. Hij adviseert over... lees verder

Merkenrecht

Het merkenrecht is in beginsel een bundel nationale regels omtrent merken. Voor Nederland, België en Luxemburg is het echter (onder meer) in een verdrag geregeld, het BVIE. Zo is er een... lees verder

Merkenregister

In het merkenregister worden de officiële merkregistraties bijgehouden door het BBIE voor de gehele Benelux en door het OHIM voor de EU. Beiden houden een online register, het Benelux... lees verder

Misbruik van recht

Het leerstuk misbruik van recht ex art. 3:13 BW ziet op de omstandigheid dat een partij misbruikt maakt van zijn bevoegdheden die hij heeft op grond van een recht heeft verkregen.

Misleidende reclame

De wettelijke regeling inzake misleidende reclame definieert het begrip misleiding niet. Voor nadere begripsbepaling zijn evenwel aanknopingspunten in de MvT en MvA te vinden. Artikel 6:194 BW... lees verder

Model

Er worden twee soorten modellen onderscheiden, het gebruiksmodel en het siermodel. Een (sier)model is een begrip uit het modellenrecht. Als model wordt beschouwd het uiterlijk van een... lees verder

Modellengemachtigde

Een modellengemachtigde is een onafhankelijk specialist voor het deponeren van tekeningen en modellen. Hij combineert zijn marktkennis met alle juridische aspecten om tekeningen en modellen te... lees verder

Modellenrecht

Het modellenrecht is het IE-recht waarmee je een tekening of een model beschermd. Een tekening of model is het nieuwe uiterlijk van een gebruiksvoorwerp. Het tekeningenrecht beschermt het... lees verder

Modellenregister

n het modellenregister worden de officiële modelregistraties bijgehouden door het BBIE voor de gehele Benelux en door het OHIM voor de EU. Alleen het OHIM en de WIPO hebben een online register,... lees verder

Must fit

De zogenaamde must fit-regeling is een begrip uit het modellenrecht. In artikel 3.2, lid 1, sub b BVIE wordt het uiterlijk van een verbindingsstuk uitdrukkelijk uitgesloten van bescherming. Dit... lees verder

Must fit

De zogenaamde must fit-regeling is een begrip uit het modellenrecht. In artikel 3.2, lid 1, sub b BVIE wordt het uiterlijk van een verbindingsstuk uitdrukkelijk uitgesloten van bescherming. Dit... lees verder

Must match

De zogenaamde must match regeling is een begrip uit het modellenrecht. Bij ‘must match’ gaat het om uiterlijke kenmerken die nodig zijn om een product bij een ander product te laten passen,... lees verder

Naburige rechten

Naburige rechten bestaan uit het geheel van regels die zijn neergelegd in de Wet op de naburige rechten en betreft het uitsluitend recht voor:

Nationaal octrooi

Met een nationaal octrooi wordt een octrooi bedoeld dat in één land is geregistreerd/verleend en in beginsel geen bescherming heeft buiten die landsgrenzen. Elk octrooi geldt alleen in het... lees verder

Nederlands octrooi

Een Nederlands octrooi is een octrooi dat in Nederland is verleend onder de ROW 1910 of de ROW 1995. Het kan ook staan voor het Nederlands deel van een Europees octrooi. De rechtskracht van deze... lees verder

Nederlandse Reclame Code

De Stichting Reclame Code (SRC) heeft in overleg met consumentenorganisaties, de overheid en NGO’s door het bedrijfsleven, diverse branche organisaties en SRC regels opgesteld waaraan reclame... lees verder

Niets gevonden

Je zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd.

Nieuw publiek

“Nieuw publiek” is een criterium in het auteursrecht, en meer in het bijzonder van het openbaarmakingsbegrip.

Nieuwheid

Nieuw in het octrooirecht

Een uitvinding wordt als nieuw beschouwd volgens artikel 4 ROW 1995 indien zij geen deel uitmaakt van de stand van de techniek.

Nieuw in het tekeningenrecht en... lees verder

Nieuwheidsonderzoek

Nieuwheidsonderzoek is een term uit het octrooirecht en ziet op het onderzoek naar de vraag of de uitvinding nieuw is. Dat onderzoek vindt centraal plaats bij één van de Bureau’s. Voor... lees verder

Nieuwsexceptie

Nieuwsexceptie is een term die verbonden is met het auteursrecht en een beperking geeft (o.a. omtrent artikelen rondom de actualiteit) aan het exclusieve recht van de maker op zijn werk en is... lees verder

Octrooi

Een octrooi of patent is een exclusief en dus uitsluitend recht tot het industrieel maken of verkopen van een product of anderszins het exploiteren van een uitvinding. Een octrooi kan door de... lees verder

Octrooicentrum

Degene die een octrooi wil verkrijgen, dient zijn aanvrage daartoe in bij het Bureau. Tegenwoordig het Octrooicentrum Nederland). Het Bureau controleert of de aanvrage aan de formele vereisten... lees verder

Octrooiconclusie

Een octrooiconclusie is de woordelijke uitleg van de uitvinding. Bij uitleg van octrooiconclusies gaat het over de vaststelling hoever het octrooimonopolie reikt. De Rijksoctrooiwet stelt in... lees verder

Octrooigemachtigde

Een octrooigemachtigde is een persoon met een technische of natuurwetenschappelijke academische opleiding die de wettelijke bevoegdheid heeft verkregen namens cliënten octrooiaanvragen op te... lees verder

Octrooirecht

Het octrooirecht beschermt uitvindingen en is voor Nederland geregeld in de Rijksoctrooiwet 1995. Het rechtsgebied is verregaand geharmoniseerd. Het Unieverdrag van Parijs uit 1883 formuleert... lees verder

Octrooiregister

In het octrooiregister worden officieel verleende octrooien bijgehouden.

Octrooischrift

Een octrooischrift bestaat uit de beschrijving van de uitvinding, de bijbehorende tekeningen en conclusies. De ROW 1995 stelt in artikel 53, lid 2 dat het octrooirecht wordt bepaald door de... lees verder

Omroeporganisatie

Een omroeporganisatie heeft naast het normale taalgebruik ook een ‘bijzondere’ betekenis bij naburige rechten en daarmee in de Wet op de naburige rechten in het bijzonder in artikel 1, lid 1... lees verder

Onderscheidend vermogen

Merken kunnen worden geweigerd wanneer een teken onderscheidend vermogen mist. Ook na inschrijving, tijdens een procedure kan worden aangevoerd dat het merk elk vermogen om te onderscheiden... lees verder

Oneerlijke handelspraktijken

De wettelijke regeling oneerlijke handelspraktijken is opgenomen in het BW in de artikelen 6:193a-j BW. Het betreft een regeling waarmee consumenten tegen oneerlijke handelspraktijken kunnen... lees verder

Ongeoorloofde mededinging

De term ongeoorloofde mededinging ziet voor het IE-recht op een aantal gedragsnormen die niet in zogenaamde IE-wetten zijn vastgelegd. Het betreft hier de normen van ongeoorloofde mededinging,... lees verder

Oorspronkelijk

Oorspronkelijk is een term die verbonden is met auteursrecht en in het bijzonder met het werkbegrip. Oorspronkelijk wil zeggen dat een werk een ‘uiting is van datgene, wat de maker tot zijn... lees verder

Open Source

Met de term Open source wordt vaak bedoelde dat andere dan de maker een vrije toegang heeft tot de bronmaterialen van het eindproduct, vaak software. Omdat er van auteursrecht geen afstand kan... lees verder

Openbaar maken

Openbaar maken is naast verveelvoudigen één van de exploitatiebevoegdheden van de auteursrechthebbende. Het betreft een exclusieve bevoegdheid van de maker, behoudens de beperkingen bij wet... lees verder

Oppositie

Oppositie is een mogelijkheid om middels één procedure de geldigheid te toetsen van een octrooi.

Originaliteit (oorspronkelijk)

Oorspronkelijk is een term die verbonden is met auteursrecht en in het bijzonder met het werkbegrip. Oorspronkelijk wil zeggen dat een werk een ‘uiting is van datgene, wat de maker tot zijn... lees verder

Overdracht

Er is sprake van overdracht wanneer een rechthebbende zijn rechten overdraagt aan iemand anders. Het verschil met een licentie is dat bij een licentie het eigendom bij de rechthebbende blijft en... lees verder

Overeenkomst van Locarno

Voor de toepassing van de Modellenverordening is de bijlage bij de Overeenkomst van Locarno van 18 oktober 1968 tot instelling van een internationale classificatie voor tekeningen en modellen... lees verder

Overeenkomst van Nice

De Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken. Door middel van deze nummers wordt... lees verder

Overeenkomst van ‘s-Gravenhage

Overeenkomst van ’s-Gravenhage betreffende het Internationaal Depot van tekeningen of modellen van nijverheid van 6 november 1925. Deze overeenkomst is op 1 augustus 1984 in werking getreden.... lees verder

Parallelimport

Er wordt van parallelimport gesproken wanneer een product wordt geïmporteerd uit een ander land of in de EU uit andere Europese landen. Deze geïmporteerde producten zijn vaak goedkoper. Binnen... lees verder

Parodie

De parodie(exceptie) is een term die verbonden is met het [auteursrecht]. De parodie (of karikatuur danwel pastiche) geldt als een beperking op het exclusieve recht van verveelvoudigen en is... lees verder

Patent

Een octrooi is een exclusief recht op een uitvinding waarmee de rechthebbende een ander kan verbieden deze uitvinding toe te passen gedurende een bepaalde periode. Het octrooirecht wordt voor... lees verder

Patent Corporation Treaty (PCT)

Een internationale octrooiaanvrage kan plaatsvinden op grond van het Patent Cooperation Treaty (PCT). De aanvrager dient één aanvrage in, waarbij de landen worden aangewezen waarin men... lees verder

Patent fence

Een patent fence is een term uit het octrooirecht. In de praktijk betekent dit dat iemand met een serie octrooien van substituten rondom een octrooi of uitvinding legt en het daarmee anderen... lees verder

Patent troll

Patent troll is een term uit het octrooirecht en wordt vaak gebruikt ter aanduiding van personen of ondernemingen die octrooien aanvragen of beheren maar zelf de uitvinding niet produceren. De... lees verder

Persoonlijk stempel

De Hoge Raad lijkt in het HR 30 mei 2008 (Endstra-tapes) een duidelijke scheiding aangebracht te hebben tussen het vereiste van ‘eigen, oorspronkelijk karakter’ (‘EOK’) en Persoonlijk... lees verder

Persoonlijkheidsrechten

Persoonlijkheidsrechten is een term uit het auteursrecht. Vanuit de gedachte dat de maker met zijn werk verbonden is, heeft en behoudt de maker altijd zijn zogenaamde persoonlijkheidsrechten... lees verder

Piraterij

Piraterij is als zodanig is geen zelfstandig juridische begrip, maar een begrip uit het dagelijks taalgebruik. Men spreekt meer juridisch van piraterij in het kader van de beschermingsomvang.... lees verder

Piraterijverordening

Verordening (EG) nr. 1383/2003/EG van de Raad van 22 juli 2003 inzake het optreden van de douaneautoriteiten ten aanzien van goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op bepaalde... lees verder

Portretmerk

Merken moeten onderscheidend vermogen bezitten. Een portret kan dit vermogen bezitten. Op basis van het merkenrecht is het voor beroemde gezichten eenvoudiger om op te treden tegen look alikes... lees verder

Portretrecht

Het portretrecht maakt in Nederland onderdeel uit van het auteursrecht en is geregeld in art. 19-21 Aw. Deze artikelen zijn van toepassing ten aanzien van gebeeldhouwde afbeeldingen, medailles,... lees verder

Prestatiebescherming

Prestatiebescherming is een term die verbonden is met het onrechtmatige daadsrecht. In het arrest HR 27 juni 1986 (Holland Nautic/Decca) is de Hoge Raad nagegaan in hoeverre immateriële... lees verder

Prioriteit

Prioriteit is een term die verbonden is met verschillende IE-rechten. Met prioriteit wordt bedoeld dat een iemand danwel voorrang kan krijgen een recht in andere landen aan te vragen (bv.... lees verder

Privé kopie

Thuiskopie is een term die verbonden is met het auteursrecht. Een thuiskopie is een vorm van verveelvoudiging voor eigen oefening, studie of gebruik (waar dan ook gemaakt, dus niet per se:... lees verder

Publiek

Het publiek mag niet in verwarring wordt gebracht of wordt misleid. Verschillende instanties (Rechters, RCC) zullen in geschillen vaak moeten oordelen over merken, onduidelijke... lees verder

Publiek domein

Met de term publiek domein wordt bedoeld dat het een ieder, zonder beperkingen, vrij staat om gebruik te maken van alle uitingen. Wanneer van mening is dat bijvoorbeeld een werk in het publiek... lees verder

Raad voor plantenrassen

De Raad voor plantenrassen is ingesteld bij de ‘Zaaizaad- en plantgoedwet 2005’, die uitvoering geeft aan internationale verplichtingen op het gebied van de verlening van intellectuele... lees verder

Ras

Een ras is het beschermingsobject in het kwekersrecht. Een ras is een plantengroep binnen één botanisch taxon van de laagst bekende rang, welke groep, ongeacht of volledig wordt voldaan aan de... lees verder

Recht van voorrang

Geldt voor een aanvrage een recht van voorrang dan betekent dit dat die aanvrage geacht wordt te zijn ingediend op een eerdere datum dan die waarop haar werkelijke indiening hier te lande plaats... lees verder

Rechthebbende

Met de rechthebbende wordt diegene bedoeld die aanspraak op heeft op een bepaald IE-recht. Zo is iemand na overdracht van een IE-recht de nieuwe rechthebbende. Maar ook een licentiehouder kan... lees verder

Rechtsverwerking

Rechtswerking ziet op de omstandigheden die het inroepen van een recht in strijd maken met de redelijkheid en billijkheid. Deze omstandigheden zien vaak op de voorafgaande houding en... lees verder

Reciprociteitsbeginsel

Het reciprociteitsbeginsel kent (verdrags)landen bescherming toe op basis van wederkerigheid. Hiertegenover staat het zogenaamde assimilatiebeginsel.

Reclame Code Commissie

De Reclame Code Commissie (RCC) maakt onderdeel uit van de Stichting Reclame Code (SRC) en is de (zelfregulerings)instantie waar men klachten in kan dienen over reclame-uitingen. Het beoordeelt... lees verder

Reclamerecht

Het Burgerlijk Wetboek (BW) kent drie algemene regelingen voor reclame-uitingen:

  • Misleidende reclame;
  • Vergelijkende reclame;
  • Reclame als oneerlijke handelspraktijk..

Er zijn... lees verder

Registratiestelsel (declaratoir systeem)

Met de term registratiestelsel wordt een systeem bedoeld dat alleen maar registreert, en niet vooraf (al dan niet bindend) toetst of het aangeboden object voldoet aan de materiele eisen van de... lees verder

Reprorecht

Reprorecht is een term die verbonden is met het auteursrecht. Het reprorecht is het recht tot reproductie (kopiëren) voor ondernemingen, instellingen en overheid (= niet voor privé-personen)... lees verder

Resultaatgerichte leer

Om in de verschillende soorten IE-rechten, zoals het auteursrecht, merkenrecht of modellenrecht, vast te kunnen stellen of er sprake is van een technische functie zijn er twee leren ontwikkeld,... lees verder

Rijksoctrooiwet

Met Rijksoctrooiwet wordt vaak de huidige Rijksoctrooiwet 1995 bedoeld. Voor de Rijksoctrooiwet 1995 was dit (octrooi)regime bekend onder de Rijksoctrooiwet 1910.

Rijksoctrooiwet 1910

De Rijksoctrooiwet 1910 is de voorloper van de huidige Rijksoctrooiwet 1995. Doordat de materiële vereisten nauwelijks verschillen van de oude ROW 1910 kan voor de Rijksoctrooiwet 1995 worden... lees verder

Rijksoctrooiwet 1995

De Rijksoctrooiwet 1995 (ROW 1995) is de nationale octrooiwet. Deze wet heeft in de loop der tijd een aantal wijzigingen ondergaan. Doordat de materiële vereisten nauwelijks verschillen van de... lees verder

Samenloop

Producten vinden zelden bij slechts één IE-recht bescherming. Bij cumulatie proberen partijen aanvullende bescherming te vinden in twee of meer regimes. De mogelijkheid tot een beroep op... lees verder

Scheidsbaarheidcriterium

Scheidsbaarheidcriterium is een term die verbonden is met het gemeenschappelijk auteursrecht. Met dit criterium wordt een gemeenschappelijk werk onderscheiden van een combinatie van (losse)... lees verder

Secundaire openbaarmaking

Secundaire openbaarmaking is een term die verbonden is met het begrip openbaar maken uit het auteursrecht. Een openbaarmaking of exploitatie kan zich opstapelen. Een optreden dat wordt gegeven,... lees verder

Siermodel

Siermodel is een term uit het modellenrecht en wordt meestal aangeduid als model.

Slaafse nabootsing

De terminologie ‘slaafse nabootsing’ is algemeen geaccepteerd, maar wordt gekenmerkt door verwarring. Zo gaat het leerstuk van de slaafse nabootsing over meer dan alleen slaafs nagebootste... lees verder

Soortnaam

Een merk verwordt tot een soortnaam wanneer het niet langer door het publiek als een merk wordt herkent, maar als een soort. Soortnamen hebben geen onderscheidend vermogen. Om dat onderscheid te... lees verder

Spin-off

De term spin-off verwijst doorgaans naar het databankenrecht. Databanken die als zogenoemde spin-off ontstaan, dus niets meer doen dan reeds bestaande gegevens toegankelijk maken, zouden dan... lees verder

Stand van de techniek

Een uitvinding wordt als nieuw beschouwd volgens artikel 4 ROW 1995 indien zij geen deel uitmaakt van de stand van de techniek (of prior art). De stand van de techniek verwijst dan naar alle... lees verder

Stempel octrooi

De term “stempel octrooi” wordt wat oneerbiedig gebruikt voor een octrooi dat verleend wordt onder een registratiestelsel ofwel declaratoir systeem van octrooirecht. Zo’n systeem is bijvoorbeeld... lees verder

Stichting Reclame Code

De Stichting Reclame Code (SRC) de instantie op het gebied van zelfregulering van reclame. In overleg met consumentenorganisaties, de overheid, NGO’s, het bedrijfsleven, diverse branche... lees verder

Substantiële investering

Substantiële investering is een term uit het databankenrecht. Voor de bescherming van een databank is een dergelijke substantiële investering vereist en slechts de investering omvat slechts... lees verder

Tangwerking

De term tangwerking verwijst naar het modellenrecht. Doordat het BVIE en voorheen de BTMW zowel voor de toekenning van bescherming als voor de beschermingsomvang van het model hetzelfde... lees verder

Technische voorziening

Het auteursrecht kent in artikel 29a e.v. Aw bepalingen voor technische voorzieningen ter beveiliging waaronder een verbod op het omzeilen van technische voorzieningen. Artikel 29a, lid 1 geeft... lees verder

Teken

Een teken is een begrip uit het merkenrecht. Een teken kan in de Benelux een merk vormen wanneer voldaan wordt aan de vereisten uit artikel 2.1 en 2.11 BVIE. Voor een Uniemerk gelden in beginsel... lees verder

Tekening

Als tekening wordt in de Benelux beschouwd het uiterlijk van een voortbrengsel of een deel ervan, maar wordt slechts door het tekeningenrecht beschermd voor zover de tekening of het model nieuw... lees verder

Tekeningenrecht

Het tekeningenrecht bestaat uit het geheel van regels dat voor de Benelux is neergelegd in het BVIE en betreft volgens artikel 3.1, lid 2: het uitsluitend recht op het nieuwe uiterlijk van een... lees verder

Tentoonstellingsprioriteit

De tentoonstellingsprioriteit is een term die verbonden is met verschillende IE-rechten. De tentoonstellingsprioriteit is onder andere opgenomen in art. 11 UvP). Een tentoonstellingsprioriteit... lees verder

Thuiskopie

Thuiskopie is een term die verbonden is met het auteursrecht. Een thuiskopie is een vorm van verveelvoudiging voor eigen oefening, studie of gebruik (waar dan ook gemaakt, dus niet per se:... lees verder

Tijdelijke kopie

Tijdelijke reproductie of tijdelijke kopie is een begrip uit het auteursrecht dat verbonden is met het begrip verveelvoudigen. Onder de verveelvoudiging van een werk wordt namelijk niet verstaan... lees verder

Topografie van een halfgeleiderproduct

Een topografie van een halfgeleiderproduct is het beschermingsobject (art. 1 TVHW) en een begrip uit het chipsrecht.

Trademark Reform Package

De hervormingen in het Europees merkenrecht hebben als doel het merkenrecht in Europa effectiever, efficiënter en meer samenhangend te maken. Het pakket aan hervormingen wordt in de... lees verder

TRIPs-verdrag

Afkorting ter aanduiding van het Verdrag inzake de Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights. Het TRIPs-verdrag is een bijlage bij de World Trade Agreement.

Uitburgering

Een merk verwordt tot een soortnaam wanneer het niet langer door het publiek als een merk wordt herkent, maar als een soort. Soortnamen hebben geen onderscheidend vermogen. Om dat onderscheid te... lees verder

Uitgeefrechten

Uitgeefrechten (en ook goodwill) hebben betrekking op verkregen auteursrecht(en).

Uitkomst op het gebied van de nijverheid

Uitkomst op het gebied van de nijverheid is een begrip uit het octrooirecht. Het woord nijverheid komt ook voor in artikel 10, lid 1 onder 11 Aw. In het octrooirecht is dit begrip neergelegd in... lees verder

Uitleenrecht

Het leenrecht is een auteursrechtelijke beperking en in tegenstelling tot het verhuurrecht geen verbodsrecht, maar een vergoedingsrecht. Dit vergoedingsrecht is geregeld in de artikelen 15c-15g... lees verder

Uitputting

Uitputting is een begrip dat van toepassing is op alle IE-rechten. Er is sprake van uitputting wanneer het betreffende exemplaar van het product door (of namens) de rechthebbende rechtmatig in... lees verder

Uitputting

Uitputting is een begrip dat van toepassing is op alle IE-rechten. Er is sprake van uitputting wanneer het betreffende exemplaar van het product door (of namens) de rechthebbende rechtmatig in... lees verder

Uitputting

Uitputting is een begrip dat van toepassing is op alle IE-rechten. Er is sprake van uitputting wanneer het betreffende exemplaar van het product door (of namens) de rechthebbende rechtmatig in... lees verder

Uitvinding

Een uitvinding is een begrip uit het octrooirecht. In de Rijksoctrooiwet 1995 wordt slechts geen definitie van het begrip uitvinding gegeven. De wet geeft in 2 en 2a ROW 1995 aan wat er in ieder... lees verder

Uitvindingshoogte

Een uitvinding in de zin van de Rijksoctrooiwet bestaat derhalve uit een technische probleemoplossing die uitvindingswaarde heeft, hetgeen wil zeggen dat zij voor de normale, gemiddelde vakman... lees verder

Uitvoerend kunstenaar

Uitvoerend kunstenaar is een begrip dat uit naburige rechten en in de [Wet op de Naburige rechten] in artikel 1, onder a WNR wordt gedefinieerd.

Uniemerk

Uniemodel

Uniepriortiteit

In bepaalde verdragen zoals het Unieverdrag van Parijs treden de verdragsstaten toe tot een zogenaamde Unie. Met unieprioriteit (art. 4 UvP) wordt bedoeld dat een rechthebbende, die in één... lees verder

Unierechten of Unitaire rechten

Unierechten of Unitaire rechten zijn gemeenschaps of EU brede rechten. Het zijn IE-rechten die gelden in de hele EU, dus in alle EU-landen. Zulke rechten worden in één keer verkregen/verleend... lees verder

Unieverdrag van Parijs

Het Unieverdrag van Parijs tot bescherming van industriële rechten kent zeer veel aangesloten landen (ongeveer 170). Het is sinds 1883 enkele malen herzien. De laatste gewijzigde tekst is die... lees verder

Unitair kwekersrecht

Unitair merk(enrecht)

Unitair octrooi(recht)

Unitair tekeningen- en modellenrecht

Universele Auteursrecht Conventie

De Universele Auteursrecht Conventie (UAC) geeft - evenals de BC]- een zeker minimumbeschermingsniveau. Ook de UAC gaat uit van het assimilatiebeginsel en verschaft enkele materiële rechten,... lees verder

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

Het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VwEU) of het Werkingsverdrag is een verdrag tussen de lidstaten van de Europese Unie waarin de bevoegdheden van de Europese Unie zijn... lees verder

Vergelijkende reclame

Onder vergelijkende reclame wordt verstaan elke vorm van reclame waarbij een concurrent dan wel door een concurrent aangeboden goederen of diensten uitdrukkelijk of impliciet worden genoemd... lees verder

Verhuurrecht

Het verhuurrecht is een auteursrechtelijke beperking en geeft aan auteursrechthebbenden en aan houders van naburige rechten de bevoegdheid om het verhuren van hun prestaties (bijvoorbeeld een... lees verder

Verhuurrichtlijn

Richtlijn 2006/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele... lees verder

Verleningsdossier

In het octrooirecht kan het verleningsdossier een belangrijke rol spelen bij de uitleg van een octrooischrift. Er wordt vanuit gegaan dat de rechter er slechts op terughoudende wijze gebruik van... lees verder

Verveelvoudigen

Verveelvoudigen is naast het openbaar maken één van de exploitatiebevoegdheden van de auteursrechthebbende. Dit begrip komt ook terug in het chipsrecht. Het betreft een exclusieve bevoegdheid... lees verder

Verwante rechten

Aanverwante of verwante rechten zijn IE-rechten die verwante zijn met een ander IE-recht en delen vaak een gemeenschappelijk uitgangspunt. Voorbeeld: Het auteursrecht en de zogenoemde... lees verder

Verwarringsgevaar

Verwarringsgevaar is een term uit het merkenrecht en modellenrecht. Het verwarringsgevaar heeft betrekking op beoordeelding van de rechter ‘in abstracto’ of een teken, model of product te... lees verder

Verwatering

Verwatering is een term die verbonden is met het merkenrecht en verwijst naar het (derde) inbreukcriterium (eerste lid, sub c) uit art. 2.20, eerste lid, sub c BVIE (of art. 9, lid 1 onder c... lees verder

Verzamelwerk

Verzamelwerk is een begrip uit het auteursrecht. Een verzamelwerk is een verzameling werken. Het auteursrecht op het hele werk komt toe aan de verzamelaar, onverminderd het auteursrecht op de... lees verder

Voedingsclaim

Een voedingsclaim is een bewering of claim over voeding die een producent op de verpakking vermeldt. Wanneer hij dit doet dan dient gebruik te maken van een typebewering die in een register van... lees verder

Volgrecht

Het volgrecht of droit de suite is het onvervreemdbare recht van de maker van een origineel van een kunstwerk, om bij latere verkoop van dat kunstwerk in een aantal gevallen een percentage te... lees verder

Volledige proceskostenveroordeling

Artikel 1019h Rv maakt het mogelijk dat een in het ongelijk gestelde partij in het IE-recht volledig tot de proceskosten kan worden veroordeeld. Voor welke IE-rechten dit geldt is geregeld in... lees verder

Voorgebruik

Voorgebruik is een term uit het octrooirecht en ziet op het in artikel 55 ROW 1995 neergelegde recht de uitvinding waarvoor door een ander een octrooi is gevraagd te mogen gebruiken wanneer deze... lees verder

Vooronderzoek

Bij een vooronderzoek beoordeeld de instantie die het IE-recht verleent van te voren of een bepaald depot of een bepaalde aanvrage voldoet aan de vereisten die voor dat IE-recht gelden. Zo ja,... lees verder

Voortbrengsel

Vormmerk

Een vormmerk is een begrip uit het merkenrecht. Omdat vormen enerzijds onderscheidend vermogen kunnen bezitten maar bescherming van vormen anderzijds ook zou kunnen leiden tot een monopolie op... lees verder

Vrij verkeer van goederen

Het vrije verkeer van goederen is één van de vrijheden van de interne markt van de Europese Unie en is neergelegd in de artikel 28 t/m 30 EG-verdrag. Er bestaat een spanningsveld tussen een... lees verder

Vrijmerk

Een vrijmerk is een term die verbonden is met het merkenrecht. Vrijmerken zijn tekens die door iedereen vrijelijk gebruikt kunnen worden. Stichting Vrijmerk ijvert ervoor om te voorkomen dat... lees verder

Weigeringsbevoegdheid

Een aantal officiële instanties heeft een weigeringsbevoegdheid, waardoor bepaalde inschrijvingen van IE-rechten niet worden verricht en er (dus) geen geldig recht ontstaat.

Voor merken- en... lees verder

Wereldoctrooi

Een wereldoctrooi bestaat niet. Het octrooirecht is heel erg internationaal georiënteerd. Het gaat immers om de stand van de techniek, en die is mondiaal. Octrooiverlening blijft echter een... lees verder

Werk

Het werk is een begrip uit het auteursrecht. Het is één van de objecten die het auteursrecht beschermd. De wet somt in artikel 10, lid 1 Aw een aantal categorieën werken op. Het werk is niet... lees verder

Werkgeversauteursrecht

Werkgeversauteursrecht is een term die verbonden is met het auteursrecht en ziet op het auteursrecht dat de werkgever toekomt krachtens artikel 7 Aw. Dat artikel bepaalt dat het auteursrecht op... lees verder

Werkwijze

In de ROW 1910 werd een onderscheid gemaakt tussen een voortbrengsel, een werkwijze en een stof. Dat onderscheid wordt in de ROW 1995 losgelaten en in plaats daarvan wordt de meer algemene term... lees verder

Wet bescherming oorspronkelijke topografische halfgeleiderproducten

De Wet bescherming oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten bevat nagenoeg alles regels met betrekking tot het chipsrecht in Nederland. Deze trad voor het eerst in werking op 7... lees verder

Wet op de naburige rechten

De Wet op de naburige rechten bevat nagenoeg alles regels met betrekking tot de naburige rechten in Nederland. De wet op de naburige rechten trad voor het eerst in werking op 1 juli 1993 en... lees verder

Wettelijke licentie

De term wettelijke licentie wijst op een situatie waarin een IE-rechthebbende zijn verbodsrecht niet kan uitoefenen, omdat de wet dat bepaalt. Hij moet toestaan dat een ander datgene doet waarop... lees verder

Wettelijke maker

De auteurswet kent een tweetal ficties van makerschap, waarbij niet degene die schept maar een fictieve of wettelijke maker als maker wordt aangemerkt en dus de exclusieve rechten van de maker... lees verder

Wezen van de uitvinding

In het octrooirecht dient de beschermingsomvang van een octrooi te worden bepaald door de inhoud van de conclusies van het octrooischrift, waarbij de beschrijvingen en de tekeningen dienen tot... lees verder

Wezenlijke waarde van de waar

Artikel 2.1, tweede lid BVIE sluit teken uit die uitsluitend (...) een wezenlijke waarde aan de waar geeft uit als tekens die als merk kunnen worden beschouwd. Het gaat hier om de waarde van het... lees verder

WIPO

WIPO is een afkorting voor World Intellectual Property Organization. De WIPO is een organisatie van de Verenigde Naties gevestigd in Genève, waarbij thans meer dan 180 landen zijn aangesloten.... lees verder

Woordmerk

Een woordmerk is de meest basale merk-soort. Een woordmerk bestaat uit alleen letters en/of cijfers. Deze letters en cijfers staan gewoon achter elkaar.

Het gaat er niet om dat de letters of... lees verder

Zelfregulering

Zelfregulering is op een aantal plaatsen in het recht een alternatief voor overheidsregulering. Van zelfregulering is onder andere sprake in het reclamerecht. In het kader van het reclamerecht... lees verder

Zaaizaad- en plantgoedwet (ZPW)

ZPW is de afkorting voor de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005 en bevat nagenoeg alles regels met betrekking tot het kwekersrecht in Nederland. De huidige Zaaizaad- en plantgoedwet trad in werking... lees verder