Inleiding

Het gebied van de intellectuele eigendomsrechten bestaat uit een aantal wetten die als doel hebben om immateriële prestaties, technische vindingen, onderscheidingsmiddelen en industriële vormgeving te beschermen. Bij alle intellectuele eigendomsrechten zijn afwegingen gemaakt tussen enerzijds de rechten van de houder van een recht en anderzijds het algemeen belang van de samenleving. Om die reden heeft de houder een exclusief recht, maar zijn er ook beperkingen opgenomen in de wet. In het onderstaande schema zijn de verschillende rechten ingedeeld. Er zijn ook andere indelingen denkbaar. Het gebied van het intellectuele eigendomsrecht wordt ook wel in twee delen opgesplitst: intellectuele eigendom en industriële eigendom. En bij het IE-recht komen volgens sommigen ook nog verschillende basisemoties boven drijven (boek).

IE-rechten in een schema

Het belang van intellectuele eigendomsrechten

Intellectuele eigendomsrechten zijn voor ondernemingen van levensbelang. Uit onderzoek van SEO is gebleken dat de toegevoegde waarde van auteursrechtelijk relevante sectoren neer kwam op ongeveer 5% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) en voor veel werkgelegenheid zorgt. Bedrijven als Philips en AkzoNobel kunnen voor een groot deel opnieuw innoveren door de gelden uit hun octrooiportefeuille. En het merk COCA COLA is meer waard dan alle materiële activa van The Coca Cola Company bij elkaar.