IE-woordenboek » Rechtsverwerking

Rechtswerking ziet op de omstandigheden die het inroepen van een recht in strijd maken met de redelijkheid en billijkheid. Deze omstandigheden zien vaak op de voorafgaande houding en gedragingen. Verschillende wetgeving benoemt deze gevallen. Zo is het bijvoorbeeld in het kader van harmonisatie denkbaar dat er verschillen optreden, zie bijvoorbeeld art. 2.24 BVIE, dat voorkomt uit art. 9 van de Merkenrichtlijn. Het in art. 2.24 BVIE genoemde gedogen of gerechtvaardigd vertrouwen wekken door een rechthebbende kan onder omstandigheden een beroep op rechtsverwerking rechtvaardigen. Het zogenaamde ‘stil zitten’ leidt niet tot rechtsverwerking (HR 17 december 1993 , NJ 1994, 573 m.nt. ChG(Michelin/Michels))