IE-woordenboek » Werkgeversauteursrecht

Werkgeversauteursrecht is een term die verbonden is met het auteursrecht en ziet op het auteursrecht dat de werkgever toekomt krachtens artikel 7 Aw. Dat artikel bepaalt dat het auteursrecht op bepaalde werken in dienstverband gemaakt aan de werkgever toekomt, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen. De regeling geldt zowel voor werknemers krachtens arbeidsovereenkomst (art. 7:610 BW) als voor ambtenaren. Zij geldt niet bij een overeenkomst tot aanneming van werk (art. 7:750 BW), tot het verrichten van enkele diensten, en bij een overeenkomst van opdracht (art. 7:400 BW).