IE-woordenboek » Uniepriortiteit

In bepaalde verdragen zoals het Unieverdrag van Parijs treden de verdragsstaten toe tot een zogenaamde Unie. Met unieprioriteit (art. 4 UvP) wordt bedoeld dat een rechthebbende, die in één Unieland een recht verwerft, binnen een bepaalde termijn (de zgn. voorrangstermijn) hetzelfde recht in een ander Unieland kan aanvragen, waarbij dan als datum die van eerste rechtsverkrijging geldt.