IE-woordenboek » Recht van voorrang

Geldt voor een aanvrage een recht van voorrang dan betekent dit dat die aanvrage geacht wordt te zijn ingediend op een eerdere datum dan die waarop haar werkelijke indiening hier te lande plaats vond. Dit recht van voorrang is neergelegd in een aantal IE-wetten zoals voor het:

  • Octrooirecht in de Rijksoctrooiwet 1995 art. 9 ROW 1995
  • Merkenrecht in 26 art. 2.6 BVIE
  • Tekeningenrecht en modellenrecht in art. 3.10 BVIE