IE-woordenboek » Ex parte verbod

In spoedeisende zaken kan de rechthebbende, zoals neergelegd in artikel 1019e Rv, de rechter verzoeken om tegen de vermeende inbreukmaker een bevel uit te vaardigen teneinde een dreigende inbreuk op het recht van intellectuele eigendom van de houder te voorkomen, zonder de vermeende inbreukmaker op te roepen.