IE-woordenboek » Mededingingsrecht

Intellectuele eigendomsrechten geven de verkrijger ervan een meer of minder verstrekkend gebruiksmonopolie. Het mededingingsrecht stelt in het algemeen grenzen aan de wijze waarop mag commercialiseren. Voor het Europese recht vloeien de betreffende regels voort uit het EU-verdrag; voor het nationale recht uit de mededingingswet. In Europees verband gelden voor het ‘gebruik’ ofwel de uitoefening van het intellectuele eigendomsrecht in het bijzonder de bepalingen inzake het vrije verkeer van goederen.

Voor de exploitatie van het intellectuele eigendomsrecht geldt in het bijzonder het kartelrecht. Artikel 81 EG-verdrag (art. 85 oud) stelt grenzen aan wat er contractueel mag worden afgesproken. Artikel 82 EG-verdrag (art. 86-oud) heeft als doel om misbruik van een machtspositie tegen te gaan. In de Nederlandse mededingingswet komen deze artikelen inhoudelijk overeen met artikel 6 en 24 Mw overeen.