IE-woordenboek » Volledige proceskostenveroordeling

Artikel 1019h Rv maakt het mogelijk dat een in het ongelijk gestelde partij in het IE-recht volledig tot de proceskosten kan worden veroordeeld. Voor welke IE-rechten dit geldt is geregeld in artikel 1019 Rv. Geschillen over ongeoorloofde mededinging, zoals een slaafse nabootsing of prestatiebescherming vallen hier buiten. Inmiddels zijn er indicatietarieven vastgesteld zodat partijen een handvat hebben om de redelijkheid van de gemaakte proceskosten te kunnen beoordelen en om het mogelijke kostenrisico beter te kunnen inschatten in een vroeg stadium van een procedure.