IE-woordenboek » Wettelijke licentie

De term wettelijke licentie wijst op een situatie waarin een IE-rechthebbende zijn verbodsrecht niet kan uitoefenen, omdat de wet dat bepaalt. Hij moet toestaan dat een ander datgene doet waarop hij een IE-recht heeft. Een aantal IE-wetten kent dat systeem.

De ratio van een wettelijke (of dwang) licentie is om te voorkomen dat een rechthebbende zijn IE-recht altijd en tegen iedereen zou kunnen handhaven, ook in gevallen waarin dit maatschappelijk zeer onwenselijk is. Voor dat soort gevallen heeft de wetgever in een aantal IE-wetten de mogelijkheid opgenomen om de IE-rechthebbende te verplichten om een licentie “te geven”. Dat gebeurt dus niet vrijwillig, maar wettelijk bepaald ofwel afgedwongen.

Synoniemen voor wettelijke licentie zijn dan ook verplichte licentie en dwanglicentie. In het auteursrecht spreken we van “beperkingen op het auteursrecht”. In het octrooirecht spreken we over een dwanglicentie (art. 57 lid 2 ROW).