IE-woordenboek » Bedrijfsgeheimen

Bij bedrijfsgeheimen gaat om kennis die zich voor enige vorm van praktische toepassing leent, en waarover derden (d.w.z. anderen dan degene die de kennis bezit) niet onbeperkt en ongehinderd kunnen beschikken.

De bescherming van bedrijfsgeheimen, of knowhow, is in Nederland niet wettelijk geregeld. De grondslag voor bescherming van bedrijfsgeheimen kan worden gevonden in artikel 39 van het TRIPs-Verdrag (welke geen directe doorwerking heeft). Het betreft handelingen die volgens het TRIPs-verdrag in elk geval in strijd zijn met eerlijke handelsgebruiken zijn contractbreuk, misbruik van vertrouwen en aansporing tot overtreding. In het strafrecht is het opzettelijk bekend maken van deze bedrijfsgeheimen wél strafbaar. Contractueel zijn de bedrijfsgeheimen beschermd middels de (gevolgen van de niet) nakoming van verbintenissen.