IE-woordenboek » Associatiecriterium

Het BenGH heeft in het Union-arrest (20 mei 1983, NJ 1984, 72 m.nt. LWH) beslist dat het woord overeenstemmend in de artikelen 3, 13 A en 14 B BMW betekent dat van overeenstemming tussen een merk en een teken sprake is wanneer – mede gezien de bijzonderheden van het gegeven geval, en met name de onderscheidende kracht van het merk – merk en teken, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met het teken wordt geconfronteerd associaties tussen het teken en het merk worden gewekt.

Dit associatiecriterium was tot 1997 (HvJ EG 11 november 1997, zaak C-251/95 inzake Puma/Sabel) het in de Benelux geldende criterium om te bepalen of er sprake was van merkenrechtelijke relevante overeenstemming (inbreuk). Puma/Sabel heeft daar een einde aan gemaakt en heeft het - beperktere - verwarringsgevaar als inbreukcriterium vastgelegd.

In het arrest Puma/Sabel van 1997 gaf het Hof aan (ov. 23) dat de beoordeling van de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis dient te “berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen”. Daarbij overwoog het Hof dat die totaalindruk en het vage herinneringsbeeld ervan bij de gemiddelde consument vooral wordt bepaald door het merk dat als een geheel waar waargenomen zonder dat op de verschillende details ervan wordt gelet.