Hoe krijg je een octrooirecht?

Een octrooi wordt slechts verkregen op aanvrage van de rechthebbende bij de octrooiverlenende instantie. Indien aan de wettelijk gestelde eisen is voldaan, dan heeft de aanvrager recht op een octrooi. De rol van de octrooiverlenende instantie verschilt sterk in verschillende octrooisystemen. Zo wordt een nationale Nederlandse aanvrage onder het regime van de Rijksoctrooiwet 1995 niet inhoudelijk getoetst waardoor die instantie slechts een administratieve taak heeft (registratie). Een Europese aanvrage wordt daarentegen wel inhoudelijk getoetst, tengevolge waarvan de verlenende instantie (het EOB) de aanvrage inhoudelijk behandelt, beoordeelt en een beslissing neemt over het al dan niet verlenen van het octrooi.

Hoe krijg ik een octrooi?

Er zijn verschillende wegen om in Nederland een octrooirecht te verkrijgen: nationaal, internationaal en voor ‘Europa’ (maar niet gelijk de hele EU!). Een nationaal octrooi kan in Nederland worden verkregen via het Octrooicentrum NL, een Europees octrooi via het EOB en een internationale octrooiaanvrage (geen verlening!) doe je op grond van het Patent Cooperation Treaty (PCT). Je kunt een octrooi dus (ook) per land aanvragen. PCT is een soort collectieve aanvrage voor veel landen over de hele wereld. Het Europese systeem is een regionaal systeem van octrooiverlening; er bestaan in de wereld ook andere regionale octrooisystemen (o.a. in Afrika).

De verschillende wegen

Nationaal systeem
Het registratie-systeem van de Nederlandse Rijksoctroowet (ROW 1995)

Europees systeem
Het verlenings-systeem van het Europees octrooibureau (EOB).

Internationaal systeem
Het aanvraag-systeem van het Patent Cooperation Treaty (PCT).