Wat is het handelsnaamrecht?

Uit de definitie van artikel 1 van de Handelsnaamwet (HNW) vloeien drie kernbegrippen voort: ‘naam’, ‘onderneming’ en ‘drijven onder’ zijn de drie materiële vereisten voor handelsnaambescherming.

Het criterium geldt voor alle ondernemingen die op de Nederlandse markt actief zijn. Daarenboven worden buitenlandse handelsnamen in Nederland beschermd voor zover zij in Nederland een zodanige bekendheid genieten, dat er verwarring bij het publiek kan ontstaan

Kernbegrippen

De Memorie van Toelichting keert zich expliciet tegen de opvatting van ‘een uitsluitend recht op de handelsnaam, als ware het een zakelijk recht, geldende tegen een iegelijk’. De HNW heeft de ondernemer niet een ‘uitsluitend recht’ op zijn naam willen geven, maar beoogt ‘slechts’ misleiding en verwarring te voorkomen. Het is een gedragsnorm in mededingingsverhoudingen.

Theorie en praktijk kunnen met zo’n niet-IE recht moeilijk uit de voeten. Het Europese Hof heeft inmiddels uitgesproken dat een handelsnaam onder het begrip ‘intellectuele eigendom’ in het TRIPs-verdrag valt (HvJ EG 16 november 2004, zaak C-245/02, NJ 2006, 569 inzake Anheuser-Busch/Budvar).

Begrippen in het kort

De naam
Welke eisen worden aan een ‘naam’ gesteld?

Onderneming
Welk criterium geldt er voor ‘onderneming’?

Onderneming drijven
En wanneer wordt een onderneming ‘gedreven’?