Onderneming

Het Nederlandse recht kent geen algemene en algemeen aanvaarde definitie van ‘de onderneming’. De handelsnaam zegt daar ook niets over Noch het onderscheid tussen beroep en bedrijf, noch het criterium van het winstoogmerk is daarvoor doorslaggevend. Uit de jurisprudentie komt als bepalend criterium naar voren: “in concurrentie met anderen op commerciële wijze aan het economisch verkeer deelnemen”. Indien de ideële motieven sterk genoeg zijn, dan zal geen ‘onderneming’ worden aangenomen.

Wanneer is er een onderneming?

Er is geen bepaalde juridische structuur nodig om een ‘onderneming’ aan te nemen. Een rechtspersoon is altijd een ‘onderneming’. Voldoende is dat er in georganiseerd verband wordt gewerkt met het oogmerk om materieel voordeel te behalen.

Denk aan allerlei meer of minder losvaste, samenwerkingsverbanden, zoals vakbonden, VVV’s, organisaties van werkgevers, buurtverenigingen, sportclubs, actiegroepen en dergelijke. Allemaal handelsnamen.

Voorbeeld

Het Urker Mannenkoor Hallelujah’ heeft een handelsnaamgeschil met de ‘Vereniging Mannenkoor Urk’.

Op basis van het statutaire doel en ondanks het feit dat het publiek voor concerten betaalt en dat men voor grammofoonplaten betaling ontvangt neemt de rechter hier niet aan dat het om een ‘onderneming’ en dus om een handelsnaam gaat.

De ideële motieven overheersen in dit voorbeeld.