In de merkenrechtpraktijk

Merkenrecht speelt een belangrijke rol voor ondernemingen en hun producten. In de dagelijks leven worden veel merkgeschillen voorgelegd aan de rechtbank in voorlopige voorziening. Lijkt het merk van partij A ongeoorloofd op dat van partij B. De rechter beslist uiteindelijk of er sprake is van inbreuk of niet. Maar voor dat de rechter beslist kunnen partijen er ook nog zelf uit komen door bijvoorbeeld een zaak te schikken.

Marktpositie veroveren

Begrippen in beeld

Beeldmerk
Wanneer een teken (merk) alleen uit grafische bestanddelen bestaat, dan wordt er gesproken over een beeldmerk. Bekende beeldmerken zijn logo’s, bijvoorbeeld zoals die van Heineken. Omdat het worod Olm niet lijkt op het woord(merk) Heineken, kon Heineken niet anders dan haar beeldmerk inroepen.

Essenties van het merk
Met de essentie van het merk wordt vaak gedoeld op de begrippen positionering en propositie (belofte). Welke eigenschappen vertegenwoordigd het merk.

Meer informatie

Dirk Visser (hoogleraar IE in Leiden en advocaat in bovenstaande zaak) schets in Ars Aequi (oktober 2009, p. 620-622) een andere interessante casus en legt deze vervolgens uit.

Het meest uitvoerige overzicht van het merkenrecht is inmiddels behoorlijk gedateerd: Industriële eigendom Deel 2 Merkenrecht (2009). Alle inleidende boeken over IE hebben een bijgewerkt hoofdstuk over merkenrecht.