Hoe krijg je een geografische aanduiding?

De bescherming onder een EU-Verordening verloopt via de lidstaten. Een producent(engroepering) kan bij het AGOS-secretariaat een verzoek tot registratie van een product indienen; hiervoor bestaat een standaard sjabloon. De Adviescommissie onderzoekt of het productdossier voldoet aan de vereisten van de EU-verordening). Als de Adviescommissie heeft ingestemd met de aanvraag, wordt het productdossier met het oog op de nationale bezwaarprocedure gepubliceerd in het PBO-blad van de SER. Als er geen bezwaren zijn ontvangen wordt de aanvraag doorgestuurd naar het Ministerie van LNV. Hierna stuurt het Ministerie het productdossier door naar de Europese Commissie in Brussel.

De Europese Commissie

De Europese Commissie gaat onderzoeken of het dossier voldoet aan alle vereisten van de Verordening en laat het vervolgens in alle talen van de gemeenschap vertalen en publiceren in het Publicatieblad van de EU. Als zes maanden na publicatie geen bezwaren zijn ontvangen, wordt het product opgenomen in het register.

De gebruikers

De betreffende producent(engroepering) dient zich aan te sluiten bij de in het productdossier genoemde controle-instantie.

Lees hier meer over de procedure.

Geen registratie - dan ook geen bescherming op EU niveau

Bescherming van geografische aanduiding en oorsprongsbenaming van de Salame Felino, een zuivere varkensvleessalimi uit Felino, Italiƫ) bestaat niet zonder communautaire registratie. Er bestaat wel een mogelijkheid om op het nationale grondgebied het gebruik van deze benaming voor nationale producten die niet uit het door de benaming opgeroepen gebied afkomstig zijn, als oneerlijke concurrentie te verbieden, mits de toepassing van die regeling geen afbreuk doet aan de doelstellingen van verordening nr. 2081/92, zoals gewijzigd bij verordening nr. 535/97, en geen sprake is van strijd met het vrije verkeer van goederen als bedoeld in artikel 28 EG, hetgeen ter beoordeling van de nationale rechter staat. Aldus het HvJEU 8 mei 2014, zaak C-35/13 (ASSICA en Krafts Foods).