Hoe krijg je een Naburig recht?

Evenals het auteursrecht ontstaan naburige rechten vormvrij. De beschermingsduur van een naburig recht is 50 jaar na het ontstaan van het betreffende rechtsobject (art. 12 WNR).

De naburige rechten, zoals neergelegd in de Wet op de Naburige Rechten, behoren tot het nationale recht. Het muziek- en mediagebeuren, waar de regelgeving in deze wet betrekking op heeft, is echter bij
uitstek een internationaal, grensoverschrijdend gebeuren. In internationale situaties geldt, evenals bij het auteursrecht, dat allereerst gekeken moet worden naar de nationale regelgeving van het land waar de desbetreffende handeling plaatsvindt.

Assimilatiebeginsel ofwel ‘national treatment’

Daarnaast blijven de bepalingen van de internationale verdragen, in ons geval de Conventie van Rome en de Conventie van Genève, een belangrijke rol spelen. Uitgangspunt van deze Conventies is het beginsel
van ‘national treatment’ of wel het assimilatiebeginsel (artt. 4, 5 en 6 cvr; art. 2 CVG). Dit betekent dat een land dat is aangesloten bij de Conventie(s) onderdanen van andere bij de Conventie(s) aangesloten landen dient te beschermen als waren zij eigen onderdanen.

In Nederland beschermd?

In artikel 32 WNR staan de toepassingscriteria om te bepalen in hoeverre een uitvoerend kunstenaar, producent of omroep zich in Nederland op bescherming kan beroepen.

Op basis hiervan komen uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen voor bescherming in aanmerking, indien zij onderdaan of ingezetene zijn (dan wel rechtspersoon naar het recht) van een staat die partij is bij de Conventie van Rome (of ingeval producenten bij de CVG). Dit is neergelegd in artikel 32, eerste en tweede lid, onder a. WNR.

Voor filmproducenten geldt dat zij onderdaan moeten zijn (dan wel rechtspersoon naar het recht) van een Europees land. Voor omroeporganisaties geldt dat het hoofdkantoor gevestigd moet zijn in Nederland dan wel in een land aangesloten bij de Conventie van Rome.

Meer informatie

Een overzichtelijk boek over auteursrecht is Auteursrecht in hoofdlijnen van L. van Lingen. Voor naburige rechten is er één handboek: Spoor/Verkade/Visser. Op internet is er meer o.m. informatie te vinden op Voice.nl, Nvpi.nl en Minjust.nl.