Chipsrecht, wanneer is er inbreuk?

Artikel 5 TVHW geeft aan welke handelingen alleen de rechthebbende mag verrichten. Er is sprake van inbreuk als een derde deze handelingen verricht zonder toestemming van de rechthebbende, en zonder dat er een wettelijke beperking van toepassing is. De wettelijke beperkingen op het chipsrecht geven derden zekere mogelijkheden om (toch) de beschermde chip van een rechthebbende te gebruiken.

De handelingen die aan de rechthebbende zijn voorbehouden zijn: verveelvoudiging en exploitatie van de topografie, alsmede de vervaardiging of de exploitatie van het halfgeleiderproduct, waarin de topografie is vervat. ‘Verveelvoudigen’ wordt hier in dezelfde ruime betekenis gebruikt als in het auteursrecht. Onder exploitatie (niet ‘openbaarmaking’) wordt verstaan het verkopen, verhuren of het op andere wijze in het verkeer brengen van exemplaren van de topografie of het halfgeleiderproduct, waarin de topografie is vervat, dan wel het aanbieden voor één van deze doeleinden.

Wettelijke beperkingen

In de Nederlandse wet zijn de volgende bijzondere beperkingen opgenomen:

  • ‘reverse engineering’;
  • ‘innocent infringement’.

Deze twee beperkingen zijn uniek in het intellectuele eigendomsrecht en gaan veel verder dan de beperkingen die wij in het auteursrecht of in het octrooirecht kennen.

Daarnaast is een derde vrij als het recht van de rechtshebbende is uitgeput.

Begrippen in het kort

Reverse engineering

Artikel 15 TVHW bepaalt dat een verveelvoudiging van de topografie in de privé-sfeer, voor onderwijsdoeleinden of ter analyse zonder toestemming van de rechthebbende is toegestaan.

Innocent infringment

Artikel 16 TVHW bepaalt dat de verkrijger te goeder trouw van een halfgeleiderproduct waarin een topografie is vervat, die niet rechtmatig in het verkeer is gebracht, niet in strijd met het recht van de rechthebbende handelt indien hij zonder toestemming dat product exploiteert.

Uitputting van het recht

Artikel 6 TVHW, de zogenoemde ‘first sale doctrine’, waarbij sprake is van EU-uitputting. Doorverhandeling van een rechtmatig in het verkeer gebrachte chip is binnen de EU/EER toegestaan.