Bedrijfsgeheimen

Geheimen zijn lastig te beschermen, maar kunnen van grote waarde zijn voor een onderneming. Het bekendste voorbeeld is het recept van Coca Cola. De bescherming van bedrijfsgeheimen, of knowhow, is in Nederland niet wettelijk geregeld. Maar men kan wel aansluiting zoeken bij de regeling in het zogenaamde TRIPs-verdrag. Het betreft hier een norm die past bij het idee van de ongeoorloofde mededinging ex artikel 6:162 BW. Dit betreft een zorgvuldigheidsnorm en stelt om die reden derden wel in staat om onafhankelijk tot eenzelfde oplossing te komen.

Wettelijke regeling

De grondslag voor bescherming van bedrijfsgeheimen kan worden gevonden in artikel 39 TRIPs-verdrag. Handelingen die volgens het TRIPs-verdrag in elk geval in strijd zijn met eerlijke handelsgebruiken zijn contractbreuk, misbruik van vertrouwen en aansporing tot overtreding. Ook derden die wisten dat deze bedrijfsgeheimen of knowhow verworven was door dergelijke gedragingen handelen in strijd met de eerlijke handelsgebruiken. Dit artikel heeft echter geen directe werking en vindt geen toepassing in wetgeving en rechterlijke uitspraken. In het strafrecht (art. 272 en 273 Sr) is het opzettelijk bekend maken van deze bedrijfsgeheimen wél strafbaar.

Wanneer is het beschermd

Bedrijfsgeheimen of knowhow komen volgens het verdrag slechts voor bescherming in aanmerking zolang deze informatie niet algemeen bekend is en niet gemakkelijk toegankelijk voor mensen die doorgaans werkzaam zijn met deze soort informatie. Daarnaast moet deze informatie commerciële waarde bevatten omdat deze geheim is en houder van deze informatie moet alle maatregelen hebben genomen die redelijkerwijs denkbaar zijn om dit als geheim te bewaren. Dat zijn enkele criteria om de grens tussen wel en niet beschermde knowhow te trekken.